Algemene voorwaarden Let the Sun Shine

Als je na het lezen van onze algemene voorwaarden vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens.
contact@letthesunshine.nl
Steijnlaan 7, 3743CH Baarn (postadres)
+31636258511

Definities

 1. Let the Sun Shine: Let the Sun Shine B.V., gevestigd te Baarn onder KvK nr. 80282601.

 2. Klant: de partij met wie Let the Sun Shine B.V. een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Let the Sun Shine B.V. en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Let the Sun Shine B.V.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Prijzen

 1. Alle prijzen die Let the Sun Shine B.V. hanteert zijn in euro’s, exclusief btw, inclusief verzend- of transportkosten en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die Let the Sun Shine B.V. hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Let the Sun Shine B.V. te allen tijde wijzigen.

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Let the Sun Shine B.V. niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Let the Sun Shine B.V. vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Let the Sun Shine B.V., geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 7. Indien partijen voor een dienstverlening door Let the Sun Shine B.V. een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. 

 8. Let the Sun Shine B.V. is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Let the Sun Shine B.V. de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 

 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

 11. Let the Sun Shine B.V. heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Let the Sun Shine B.V. prijsaanpassingen mededelen aan de klant.

 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Let the Sun Shine B.V. op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.


Betalingen en betalingstermijn

 1. Let the Sun Shine B.V. mag bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

 2. Let the Sun Shine B.V. mag na het aangaan van een sponsorovereenkomst direct 100% van het sponsorbedrag factureren. 

 3. De klant dient betalingen jaarlijks vooraf te voldoen bij het aangaan van het bruikleen-contract voor het product. 

 4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Let the Sun Shine B.V. de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

 5. Let the Sun Shine B.V. behoudt zich het recht om voor een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de producten of diensten.


Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Let the Sun Shine B.V. gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Let the Sun Shine B.V.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt mag Let the Sun Shine B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn vorderingen van Let the Sun Shine B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Let the Sun Shine B.V., dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Let the Sun Shine B.V. te betalen.


Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Let the Sun Shine B.V. gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

 2. Let the Sun Shine B.V. roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Let the Sun Shine B.V., tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.


Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

  1. Het product niet is gebruikt

  2. Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

  3. Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

  4. Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen

  5. De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud

  6. Het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is

  7. Het product geen los tijdschrift of krant is

  8. Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

  9. De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

  1. Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

  2. Zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen

  3. Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

  4. Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud van het internet gaat afnemen

 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via contact@letthesunshine.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Let the Sun Shine B.V., www.letthesunshine.nl kan worden gedownload.

 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken zijn herroepingsrecht te retourneren aan Let the Sun Shine B.V., bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

 5. De kosten voor het retourneren komen alleen voor rekening van Let the Sun Shine B.V. indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.

 6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Let the Sun Shine B.V. deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op de voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Let the Sun Shine B.V. heeft geretourneerd.


Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Retentierecht

 1. Let the Sun Shine B.V. kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Let the Sun Shine B.V. heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

 2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betaling verschuldigd is aan Let the Sun Shine B.V..

 3. Let the Sun Shine B.V. is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.


Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Let the Sun Shine B.V. te verrekenen met een vordering op Let the Sun Shine B.V.. 


Eigendomsvoorbehoud

 1. Let the Sun Shine B.V. blijft eigenaar van alle geleverde producten.

 2. De klant mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

 3. Indien Let the Sun Shine B.V. een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Let the Sun Shine B.V. het recht om een schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.


Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Levering vindt plaats bij Let the Sun Shine B.V., tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heet Let the Sun Shine B.V. het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet Let the Sun Shine B.V. kan tegenwerpen.


Levertijd

 1. De door Let the Sun Shine B.V. opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Let the Sun Shine B.V..

 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Let the Sun Shine B.V. niet binnen 14 erna daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.


Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.


Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van Let the Sun Shine B.V., tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.


Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Let the Sun Shine B.V. niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Let the Sun Shine B.V., bij gebreke waarvan Let the Sun Shine B.V. niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.


Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

  1. Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

  2. Zaken van Let the Sun Shine B.V. die bij de klant aanwezig zijn

  3. Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 2. De klant geeft op eerste verzoek Let the Sun Shine B.V. de polis van deze verzekeringen ter inzage.


Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten  komen geheel voor rekening van de klant.


Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Let the Sun Shine B.V. enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.

 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 


Uitvoering van de overeenkomst

 1. Let the Sun Shine B.V. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

 2. Let the Sun Shine B.V. heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Let the Sun Shine B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Let the Sun Shine B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.


Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Let the Sun Shine B.V..

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Let the Sun Shine B.V. de betreffende bescheiden.

 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Let the Sun Shine B.V. redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.


Intellectueel eigendom

 1. Let the Sun Shine B.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Let the Sun Shine B.V. (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.


Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Let the Sun Shine B.V. ontvangt geheim.

 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Let the Sun Shine B.V. waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding ervan Let the Sun Shine B.V. schade kan berokkenen.

 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.

 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

  1. Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolgd was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

  2. Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop ervan.


Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van Let the Sun Shine B.V. een onmiddellijk opeisbare boete

  1. Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000

  2. Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Let the Sun Shine B.V. waaronder zijn recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.


Vrijwaring

De klant vrijwaart Let the Sun Shine B.V. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Let the Sun Shine B.V. geleverde producten en/of diensten.


Klachten

 1. De klant dient een door Let the Sun Shine B.V. geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Let the Sun Shine B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na de constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 3. Consumenten dienen Let the Sun Shine B.V. uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Let the Sun Shine B.V. in staat is hierop adequaat te reageren.

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Let the Sun Shine B.V. gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Let the Sun Shine B.V..

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Let the Sun Shine B.V. ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.


Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Let the Sun Shine B.V. een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van de overeenkomst aan Let the Sun Shine B.V. verschuldigd zijn. 


Aansprakelijkheid Let the Sun Shine B.V.

 1. Let the Sun Shine B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien Let the Sun Shine B.V. aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Let the Sun Shine B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien Let the Sun Shine B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Let the Sun Shine B.V. vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.


Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Let the Sun Shine B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Is de nakoming van verplichtingen door Let the Sun Shine B.V. niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Let the Sun Shine B.V. in verzuim is.

 3. Let the Sun Shine B.V. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Let the Sun Shine B.V. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.


Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Let the Sun Shine B.V. in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Let the Sun Shine B.V. kan worden toegerekend in een van de wil van Let the Sun Shine B.V. onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Let the Sun Shine B.V. kan worden verlangd.

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Let the Sun Shine B.V. 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Let the Sun Shine B.V. er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 5. Let the Sun Shine B.V. is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmacht situatie enig voordeel geniet.


Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt te zijn om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.


Wijziging algemene voorwaarden

 1. Let the Sun Shine B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Let the Sun Shine B.V. zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.


Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Let the Sun Shine B.V..

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, lid 2, BW.


Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Let the Sun Shine B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Let the Sun Shine B.V. is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Instagram

©2020 Let the Sun Shine B.V. | kvk 80282601; All rights reserved.        Algemene voorwaardenPrivacy